Humanistyczne

Szukaj

„CZYTELNICZE INSPIRACJE...”
Konkurs czytelniczo-plastyczny nawiązujący do dowolnie wybranej i przeczytanej książki

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.
3. Konkurs trwa od 13 listopada 2017r. do 27 listopada 2017r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 7 Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.
2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.

Zadanie konkursowe

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do wybranej ksiązki, którą uczeń przeczytał i uznał za ciekawą oraz wartą zaprezentowania szerszej publiczności.
2. Praca może być wykonana dowolną techniką ręczną.
3. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę.
4. Format prac A4.
5. Prace należy dostarczyć do nauczycielek języka polskiego najpóźniej do 27 listopada 2017r.
6. Nazwisko autora i tytuł książki, do której nawiązuje praca, powinny się znajdować z tyłu pracy.
7. Z tyłu pracy musi się również znaleźć imię i nazwisko ucznia oraz klasa, do której chodzi.
8. Oddanie pracy jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie, dzięki czemu może ona zostać poddana ocenie Komisji Konkursowej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy w przypadku, gdy będzie ona zawierała treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
10. Prace, które zostaną uznane za plagiat, Komisja Konkursowa odrzuci.

Wyniki Konkursu

1. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce humanistycznej 30 listopada 2017r.
2. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim estetyką, starannością i pomysłowością wykonanych prac.
3. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.

Nagrody

1. Wśród uczestników zostaną wyłonieni laureaci (I, II, III miejsce).
2. Laureaci otrzymają dyplomy oraz oceny celujące z języka polskiego z rangą 5 (konkurs szkolny).