Regulaminy konkursów

Szukaj

I SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

1. Cele konkursu:
     a. Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej i fizycznej,
     b. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec treści programowych z matematyki i fizyki,
     c. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów,
     d. Sprawdzenie i poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach,
     e. Rozbudzenie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi,
     f. Stosowanie w praktyce wiedzy matematycznej i fizycznej,
     g. Budowanie korelacji fizyki z matematyką,
     h. Wdrażanie uczniów do współpracy w grupach.
2. Przebieg konkursu
    a. Konkurs rozgrywany jest pomiędzy czteroosobowymi drużynami. W skład drużyny wchodzą uczniowie z oddziałów na tym samym poziomie (klasy siódme). Drużynę mogą tworzyć uczniowie z różnych oddziałów.
     b. Konkurs jest rozgrywany w dwóch etapach: eliminacje i finał.
     c. Eliminacje polegają na rozwiązaniu w czasie 45 minut po 5 zadań zamkniętych z matematyki i fizyki oraz po 3 zadania otwarte z matematyki i fizyki.
   d. Do finału kwalifikowane są cztery drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów w eliminacjach. Informacja o kwalifikacji zostanie podana do publicznej wiadomości w postaci ogłoszenia przy sali nr 8 i sali nr 15 dwa dni po eliminacjach.
   e. Drużyny mogą złożyć propozycje swoich zadań, zgodnych z zakresem materiału, które mogą być wykorzystane przez organizatorów na dowolnym etapie konkursu. Za przygotowanie zadań drużyna może uzyskać dodatkowe punkty (od 1 do 5). Oceniana zostanie oryginalność (zadania niepublikowane wcześniej), pomysłowość oraz zgodność z celami konkursu. Punkty za przygotowane przez drużynę zadania doliczane są do punktacji za eliminacje.
   f. Rozgrywki finałowe zostaną przeprowadzone systemem pucharowym uzupełnionym meczem o trzecie miejsce. Pary drużyn rozgrywające mecze zostaną wylosowane bezpośrednio przed finałem. W ten sposób zostaną rozegrane dwa mecze. Kolejny mecz, o trzecie miejsce, przeprowadzony zostanie między drużynami, które przegrały w swoich parach. Mecz o pierwsze miejsce rozegrany zostanie na końcu.
   g. W części finałowej drużyny rozwiązują zadania otwarte krótkiej odpowiedzi w czterech rundach, na przemian dwa z matematyki i dwa z fizyki. Kapitanowie drużyn losują numer zadania z puli zadań finałowych. Drużyna ma 90s na wspólne przygotowanie rozwiązania zadania. Następnie jeden uczeń z drużyny przedstawia rozwiązanie w ciągu 60s. Rozwiązanie każdego z wylosowanych zadań prezentuje inny uczeń z drużyny. Rozwiązanie zadania jest oceniane przez jury bezpośrednio po odpowiedzi. Za rozwiązanie każdego zadania drużyna może uzyskać od 0 do 2 punktów. W przypadku remisu po czterech rundach losowane jest dodatkowe zadanie, które jest rozwiązywane i prezentowane na tych samych zasadach, co poprzednie, ale prezentacji dokonuje kapitan drużyny.
3. Nagrody.
    a. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma pamiątkowy dyplom,
    b. Laureaci etapu finałowego (od miejsca pierwszego do trzeciego) otrzymują oceny celujące z fizyki i matematyki w kategorii konkursy szkolne z rangą 5.
4. Zakres materiału:
  a. Matematyka
   1. Obliczenia procentowe (obliczanie procentu liczby, obliczanie jaki procentem jednej liczby jest druga liczba, obliczanie liczby na podstawie jej procentu, podwyżki i obniżki cen),
   2. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych,
   3. Własności kątów (kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe),
   4. Własności kątów w trójkątach i czworokątach (suma miar kątów wewnętrznych, równość kątów, suma wybranych kątów),
   5. Przystawanie trójkątów (cechy przystawania trójkątów, uzasadnianie przystawania),
   6. Pola wielokątów (rozwiązywanie zadań związanych z polem wielokątów),
   7. Wielokąty foremne (obliczanie kątów wewnętrznych),
   8. Wyrażenia algebraiczne (dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie jednomianu przez sumę i sumy przez sumę).
   9. Rozwiązywanie równań.
 b. Fizyka
   1. Wykonujemy pomiary.
   2. Właściwości fizyczne ciał.
   3. Cząsteczkowa budowa ciał.
   4. Kinematyka
   5. Dynamika – Siły w przyrodzie.
5. Terminarz w roku szkolnym 2017/2018:
   a. 20 kwietnia 2018 r. ogłoszenie regulaminu – strona internetowa szkoły oraz przed salą 8 i 15
   b. 27 kwietnia 2018 r. zgłaszanie drużyn do organizatorów (p. Iwona Masłowska lub p. Jerzy Zarzycki)
   c. 9 maja 2018 r. składanie propozycji zadań przez drużyny do organizatorów (jak wyżej),
   d. 16 maja 2018 r. etap I – eliminacje,
   e. 18 maja 2018 r. ogłoszenie kwalifikacji do finału,
   f. 23 maja 2013 r. etap II – finał.

KONKURS PLASTYCZNY „LALKA”

Zachęcam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Lalka”. Interpretacja tematu jest dowolna, a inspiracją wykonania lalki są kraje świata. Dopuszczalne są prace przestrzenne w dowolnej technice. Termin składania prac 09 maja 2018r. do p. Agnieszki Grzędy.

 KONKURS ZWIĄZANY ZE SZTANDAREM  SP 4

W związku z 60 – leciem szkoły i 100 rocznicą odzyskania niepodległości Polski podejmujemy działania zmierzające do zakupienia nowego sztandaru, który będzie godnie reprezentował naszą szkołę.  

Ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie jednej strony sztandaru, która dotyczy naszej szkoły i jej symboli.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Projekt graficzny sztandaru Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu” zwanego dalej konkursem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych  niniejszym regulaminem.

§  2

Cel i temat

 1. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorem lub inspiracją do powstania sztandaru szkoły.
 2. Konkurs ma na celu wzbudzanie i rozwijanie kreatywności uczniów naszej szkoły, postaw patriotycznych, popularyzację działań plastycznych,  zaprezentowanie swojego talentu.

Projekt powinien uwzględniać:

-        nazwę szkoły, nawiązać do patrona,

-        herb miasta Bolesławiec,

-        nawiązać do tradycji morskich,

-        można uwzględnić krótkie hasło, może być po łacinie.

§  3

Uczestnicy:

w  konkursie mogą wziąć udział  uczniowie klas 3 -7 Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu

§  4

Warunki uczestnictwa:

-        technika dowolna, format A3

-        praca musi być podpisana i wykonana samodzielnie

-        termin składania prac: 16 luty 2018 r. do sekretariatu szkoły

-        prace nie podlegają zwrotowi

§  5

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Członków Komisji powołuje Organizator.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 3. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 20 lutego 2018 r.
 4. Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych oraz przyzna wyróżnienia.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione.

 § 6

Nagrody

 1. Nagroda główna

-        wykonanie sztandaru lub według  projektu pracy, która zwyciężyła lub wykorzystanie pewnych elementów pracy,

-        dyplom,

-        nagroda rzeczowa ufundowana przez Dyrektora Szkoły,

-        prace i wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

§  7

Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w niniejszym regulaminie.

KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI, CZYLI „SZKOŁA W LEKTURZE”

Regulamin konkursu humanistycznego

    Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.
2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.
4. Konkurs trwa od 16 października 2017r. do 6 listopada 2017r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli języka polskiego i plastyki.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
    Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 7 Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.
    Zadanie konkursowe
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wyszukiwanie ciekawych, zabawnych, niezwykłych cytatów z czytanych lektur szkolnych (umieszczonych w szkolnym wykazie lektur).
2. Cytaty powinny dotyczyć szkoły.
3. Cytaty należy przepisać starannie, estetycznie i umieścić je w samodzielnie zaprojektowanej i wykonanej ramce.
4. Prace mogą być wykonane w technologii komputerowej.
5. Format prac A4.
6. Prace należy dostarczyć do nauczycielek języka polskiego najpóźniej 6 listopada 2017r.
7. Nazwisko autora i tytuł książki, z której pochodzi cytat, powinny stanowić część pracy.
8. Oddanie pracy jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie, dzięki czemu może ona zostać poddana głosowaniu Komisji Konkursowej.
9. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy w przypadku, gdy będzie ona zawierała treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
    Wyniki Konkursu
1. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce humanistycznej 13 listopada 2017r.
2. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytoryczną treścią wypowiedzi, mając na względzie estetykę, staranność i pomysłowość jej wykonania.
3. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole.
    Nagrody
1. Zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz 2 wyróżnienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
    Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestnika Konkursu powinny być dołączone do pracy na osobnej kartce oznaczonej symbolem – godłem.
2. Dane osobowe uczestnika powinny zawierać imię, nazwisko oraz klasę ucznia.
3. Symbol – godło powinno być również umieszczone na odwrocie pracy.

Regulamin konkursu indywidualnego dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych – "Jeden z dziesięciu"

1. Sprawy ogólne
CELE KONKURSU:
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
- Budzenie zainteresowań literaturą popularnonaukową związaną z przyrodą, ekologią i ochroną środowiska.
- Wzbudzanie tendencji do stałego zwiększania zasobu wiedzy, do poznawania świata.
- Wzbudzanie pozytywnych ambicji.
- Umiejętność rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy.

Uczniowie – uczestnicy przygotowują się samodzielnie do konkursu pod kierunkiem nauczyciela przyrody.
Podczas konkursu uczniowie wykazują się wiedzą przyrodniczą i ekologiczną. W zadaniach pojawią się zdjęcia roślin, zwierząt, charakterystycznych form krajobrazu, które będzie trzeba rozpoznać. Pytania będą dotyczyły tematów, które były realizowane na lekcjach przyrody w klasie IV, V i VI- tej.

Proponowana literatura: Podręcznik Przyroda do klasy IV ,V i VI - tej, „Rośliny chronione w Polsce” Z. Nawara, P. Sendecki, " Zwierzęta chronione w Polsce" P. Czapczyk, " Parki narodowe w Polsce" T. Wójcik.

2. Eliminacje do konkursu
W konkursie bierze udział dziesięć osób z każdego poziomu, które osiągnęły najwyższą ilość punktów w teście eliminacyjnym przeprowadzonym przez nauczyciela przyrody do 20 października 2017 roku.

3. Termin konkursu: 30 października 2017 roku
klasy IV o godz. 12.00 - 13.00
klasy V o godz. 13.15 - 14.15
klasy VI o godz. 14.30 - 15.30

4. Przebieg konkursu
Gracze losują numery stanowisk.
Konkurs będzie składał się z trzech części.
Uczestnicy otrzymają po trzy szanse. W każdym etapie konkursu gracze powinni w szybkim tempie (do 4 sekund) udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Za każdym razem liczy się pierwsza odpowiedź.

Podczas pierwszej części konkursu każdy zawodnik otrzyma po dwa pytania. Za złą odpowiedź traci jedną szansę. Jeśli uczestnik odpowie prawidłowo na jedno lub dwa pytania, przechodzi do następnej części konkursu. Gracz, który nie odpowie prawidłowo na żadne z dwóch pytań odpada.

Do drugiej części konkursu gracze przechodzą z taką liczbą szans, jaką ocalili podczas pierwszej części. Pierwsze pytanie otrzymuje osoba na stanowisku 1. Jeśli gracz z numerem 1 dobrze odpowie, wskazuje osobę, która będzie odpowiadała po nim. Jeśli, gracz z numerem jeden odpowie źle, traci szansę, a następne pytanie kierowane jest do gracza z numerem 2 itd. W tej części konkursu gracz, który odpowie na pytanie ma prawo wyboru osoby, która będzie po nim odpowiadała. Za niepoprawną odpowiedź uczestnik traci jedną szansę. Kolejnego gracza do odpowiedzi wskazuje ta osoba, która jako ostatnia dobrze odpowiedziała. Osoba, która straci wszystkie szanse, odpada. Druga część konkursu kończy się, gdy zostają na swoich stanowiskach tylko trzej zawodnicy.
Zawodnicy, którzy przechodzą do trzeciego etapu konkursu, otrzymują tyle punktów, ile szans ocalili w dwóch poprzednich etapach. Otrzymują po trzy nowe szanse. Za każdą złą odpowiedź, gracz traci szansę. Jeśli straci wszystkie szanse, odpada.
W trzeciej części konkursu jest 40 pytań.
Pierwsze pytanie w tej części konkursu kierowane jest do wszystkich graczy. Odpowiada ten, który pierwszy się zgłosi, podnosząc kartkę ze swoim numerkiem. Gracz, który poprawnie odpowie na pytanie otrzymuje 10 punktów i ma prawo wybrać zawodnika, który będzie odpowiadał na następne pytanie. W wypadku, gdy nikt się nie zgłosi w ciągu 3 sekund, prowadzący czyta następne pytanie. Za każdym razem gracz, który poprawnie odpowiedział jako ostatni na pytanie, ma prawo wybrać następnego odpowiadającego. Jeśli gracz wyznaczy siebie, ma szansę otrzymać aż 20 punktów za poprawną odpowiedź. Jeśli gracz został wskazany przez innego uczestnika i poprawnie odpowie - otrzymuje 10 punktów. W przypadku, gdy gracz wskaże sam siebie do odpowiedzi i źle odpowie, prowadzący kieruje znowu pytanie do wszystkich uczestników i odpowiada ten, który jako pierwszy się zgłosi.

5. Wyłonienie zwycięzcy
Zwycięża osoba, która w ostatnim etapie konkursu zachowała najdłużej choć jedną szansę.
W przypadku, gdy skończą się pytania, a więcej niż jedna osoba zachowała szansę, wygrywa ten, kto uzyskał najwięcej punktów.

KONKURS PLASTYCZNY „ZDROWIE PSYCHICZNE W MIEJSCU PRACY”

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki oraz I i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu ogłaszają dwa otwarte konkursy: plastyczny pt: "Zdrowie psychiczne w miejscu pracy" oraz filmowy pt. „Chora praca”. Zachęcamy do udziału, dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Termin zgłoszeń - jesienią!
W ramach bolesławieckich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które odbędą się 10 - 11 października 2017 r. ogłaszamy dwa konkursy: plastyczny i filmowy. Głównym celem konkursów jest przybliżenie hasła tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego „Zdrowie psychiczne w miejscu pracy”. Temat obejmuje promocję zdrowego trybu życia, umiejętności wypoczywania, satysfakcjonujących relacji społecznych, asertywności, jako czynników wpływających na zachowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy oraz uświadomienie zagrożeń sprzyjających powstawaniu trudności psychicznych u pracowników, jak np. nadmiar obowiązków, poczucie presji czasu, brak dbania o relacje społeczne, mobbing, itp. Konkursy skierowane są do młodzieży szkolnej w wieku 13 – 18 lat oraz osób dorosłych.
Prace plastyczne i filmowe należy składać do 29 września 2017 roku w Centrum Integracji Kulturalnej "Orzeł" ul. Chopina 17 w Bolesławcu.

Szczegóły: zobacz >>>

Prace proszę zanosić do wskazanego miejsca w linku.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KSIĄŻKA KUCHARSKA”

Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu
Postanowienia ogólne
Przedmiotem konkursu jest wykonanie książki kucharskiej z przepisami na każdą porę roku w ramach Programu „Czas na zdrowie” realizowanego przez Fundację Bank Ochrony Środowiska .
Cele konkursu
Propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu dzieci oraz pokazanie przepisów wykorzystujących dary poszczególnych pór roku.
Warunki uczestnictwa w konkursie
• konkurs kierowany jest do uczniów klas IV -VII Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu
• autorem pracy może być tylko jedna osoba, która wykonała pracę samodzielnie jedyną i niepowtarzalną, nigdzie wcześniej nie publikowaną
• praca czyli książka kucharska ma ukazać przepisy na 1 dzień (5posiłków czyli śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację) na każdą porę roku. Razem 20 przepisów.
Ramy czasowe konkursu
• prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki do 24 maja 2018r.
• odczyt wyników 1 czerwca na Dzień Sportu i Zdrowia.
Zasady przeprowadzania konkursu
• technika do wyboru: kolaż, rysunek, malarstwo, grafika
• format: dowolny, nie większy niż A4
• pracę należy podpisać imię, nazwisko, klasę
Ocena prac
• będą oceniane prace wykonane samodzielnie
• poprawnie merytorycznie i tematycznie
• ocena za pomysłowość i oryginalność
• czytelność przekazu
• estetyka wykonania
• oceny dokona wybrane jury