Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://sp4boleslawiec.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Wiaderna, adres e-mail: sekretariat2@sp4.boleslawiec.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 756131310. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu posiada 3 budynki wybudowane w latach 1890 – 1975 oraz salę gimnastyczną wybudowaną w 2008 roku.

Budynki przy ul. Brody i Bielskiej w których prowadzone są zajęcia lekcyjne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (poruszającymi się na wózkach). Wejścia do budynków nie mają podjazdów. W szkole nie ma wind dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy ul. Mikołaja Brody 10 (sala widowiskowa) znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych z boku budynku.

W budynku przy ul. Bielskiej 5 znajduje się nowa sala gimnastyczna dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się tam szerokie wejścia bez barier architektonicznych oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynkach szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby takie mogą parkować na zamkniętej ulicy przed budynkiem na ul. M. Brody 12 oraz na terenie szkoły przy ul. Bielskiej 5.

Data dodania: 2020-11-27 13:40:10
Data edycji: 2023-07-04 11:14:13
Ilość wyświetleń: 2128

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej