Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA"

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020W Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu znajduje się 5 pracowni komputerowych. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w laptop do dyspozycji nauczyciela. W prawie wszystkich salach znajdują się tablice interaktywne, telewizory, rzutniki bądź zakupione w bieżącym roku szkolnym 3 telewizory interaktywne, w tym 2 z projektu „Aktywna tablica”.

Od wielu lat nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kompetencje w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej. 12% kadry nauczycielskiej ma skończone studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki. Od wielu lat nauczyciele systematycznie biorą udział w szkoleniach z zakresu TIK. Tylko w bieżącym roku szkolnym 43 nauczycieli odbyło przynajmniej 1 szkolenie a kilku z nich więcej niż jedno. Kilkunastu nauczycieli brało udział w projekcie rozwijającym kompetencje informacyjno -komunikacyjne pt. "Lekcja:Enter".

W ramach realizacji zadań Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu zorganizowano następujące działania:

 • zamontowano 2 interaktywne monitory w salach 110 i 302 – wrzesień 2019r.,

 • przeprowadzono dla nauczycieli e-szkolenia organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era październik – grudzień 2019r.,

 • przystąpiono do międzyszkolnej sieci współpracy wrzesień 2019r.,

 • zorganizowano 3 spotkania w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli – październik, grudzień 2019r. oraz kwiecień 2020r.,

 • kontynuowano współpracę w ramach międzynarodowej sieci współpracy szkół e-Twinning,

 • przeprowadzono szkolenia nauczycieli z zakresu stosowania TIK w nauczaniu (jedno zewnętrzne i jedno wewnętrzne) oraz szkolenia indywidualne nauczycieli,

 • odbyły się 4 lekcje otwarte w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,

Podsumowując, stosowanie TIK w bieżącym roku szkolnym miało znaczący wpływ zarówno na proces nauczania jak i uczenia się uczniów. W ankiecie podsumowującej projekt nauczyciele wskazali następujące zalety realizowanego projektu:

 • większe zaangażowanie nauczyciela w planowanie zajęć z uczniami z wykorzystaniem narzędzi TIK,

 • mnogość i różnorodność programów, możliwości form pracy zmuszają do twórczych poszukiwań, otwierają nowe horyzonty, dostarczają wiedzy, która udoskonala warsztat pracy nauczyciela,

 • realizacja zajęć lekcyjnych z większą ilością metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację procesu nauczania,

 • wzbogacanie atrakcyjności przekazu tradycyjnego o filmy, prezentacje, zdjęcia, nagrania, piosenki, wirtualne wycieczki, stosowanie map myśli itp., co powoduje, że uczniowie chętniej i aktywniej biorą w nich udział,

 • łatwiejszy, czytelniejszy, bardziej obrazowy i przystępny sposób przedstawiania zagadnień dotyczących lekcji,

 • wykorzystanie zasobów multimedialnych podręczników i licznych portali edukacyjnych,

 • korzystanie z ćwiczeń interaktywnych, ciekawszych i bardziej atrakcyjnych dla obecnego pokolenia uczniów,

 • udoskonalenie umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych przez nauczycieli i uczniów,

 • stosowanie TIK rozwinęło kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli zarówno za pomocą komputerów jak i telefonów,

 • wymaga ciągłego doskonalenia ze strony nauczyciela,

 • odciąża nauczyciela od nadmiernego mówienia i koncentruje uwagę uczniów,

 • w klasach młodszych uczniowie potrzebują kontaktu z konkretem lub, przynajmniej, z jego modelem, dlatego wszelkie wizualizacje, możliwość manipulowania i działania jest nie do przecenienia,

 • większa mobilizacja do opanowania i korzystania z coraz to nowszych programów komputerowych,

 • nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy, nauczyciele mogli integrować treści interdyscyplinarne,

 • możliwość szybkiego porozumiewania się między nauczycielami oraz uczniami, pozyskiwanie materiałów, tworzenie i udostępnianie swoich dokumentów, szybsza wymiana doświadczeń,

 • w szybszym tempie kształtowały się kompetencje społeczne i twórcze uczniów i nauczycieli, w tym umiejętność pracy w grupie czy większym zespole,

 • sprzyjał rozwojowi postaw kreatywności, przedsiębiorczości, a także wspierał innowacyjne metody pracy,

 • dzięki TIK wzrosła możliwość uzyskania szybkiej informacji zwrotnej od ucznia,

 • rozwijanie u uczniów korzystania z różnych źródeł informacji oraz krytycznej oceny treści informacji oferowanych przez Internet,

 • wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci,

 • lekcje stały się bardziej atrakcyjne poprzez stosowanie tablic interaktywnych, do których uczniowie mogą sięgać w domu podczas zdalnej edukacji,

 • ułatwienia podczas pracy zdalnej z uczniami.

Reasumując - udział szkoły w projekcie „Aktywna tablica” przyniósł wiele pozytywów zarówno nauczycielom jak i uczniom.

Data dodania: 2020-11-25 13:19:55
Data edycji: 2020-11-25 19:20:18
Ilość wyświetleń: 1676

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej