Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REGULAMIN KONKURSU NA SPOT REKLAMOWY

REGULAMIN KONKURSU NA SPOT REKLAMOWY

„Uczymy się z Matejką”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Bolesławcu.

II. Cele konkursu

1. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i jej środowiskiem.

2. Nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji
i marketingu.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologia informatyczna i komputerową.

III. Przedmiot i czas trwania konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny/reklamowy w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 2 minuty o tematyce związanej ze środowiskiem szkoły mający na celu promocję szkoły w środowisku lokalnym.

2. Prace należy przygotować w formacie MP3 i wysłać na adres jola.rzezwicka@sp4boleslawiec.pl

3. W opisie filmu należy zamieścić informacje: imię i nazwisko autora/autorów, klasę oraz tytuł spotu.

4. Termin nadsyłania filmików upływa 04.2021 r.

5. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 06.2021 r.

6. O sposobie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani na tydzień przed wyznaczonym terminem.

IV. Zasady konkursu

1. Uczestnik/grupa może zgłosić tylko jeden spot reklamowy.

2. Praca musi być autorskim dziełem twórcy.

3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu reklamowego oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

5. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska twórcy/twórców oraz w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej szkoły będącej organizatorem konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

V. Kryteria oceny filmu/spotu reklamowego

1. Ukazanie przedmiotu reklamy (szkoła) i określenie jej celu (promocja szkoły w środowisku lokalnym).

2. Bogactwo informacji, ale też ich właściwa segregacja i uporządkowanie.

3. Przemyślana kompozycja - zachowanie spójności i właściwego układu treści.

4. Zastosowanie środków językowych o charakterze perswazyjnym.

5. Stopień skuteczności oddziaływania na odbiorcę i jego emocje.

6. Pomysłowość, kreatywność, innowacyjność, niekonwencjonalność, unikalność.

7. Wkład pracy autora/autorów w tworzenie filmu.

VI. Ocena i nagrody

1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu.

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Nagrodą jest ocena celująca z języka polskiego z rangą konkursu szkolnego (laureat), ocena bardzo dobra z języka polskiego z rangą konkursy szkolnego (wyróżnienie).

VII. Postanowienia końcowe

1. Decyzje Organizatora oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Przystąpienie do udziału w Projekcie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o Zwycięzcy oraz osobach wyróżnionych na stronie internetowej szkoły, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Projekcie – wyrażają zgodę.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Samorząd Uczniowski 

Data dodania: 2021-03-17 09:26:32
Data edycji: 2021-03-17 09:31:58
Ilość wyświetleń: 193

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej